SIA SEEK THE SIMPLE, reģ. nr. 50203278531 (turpmāk - Pārdevējs), no vienas puses, un fiziska personu, kura izmantojot interneta vietnē www.patiesagarderobe.lv (turpmāk – Interneta vietne) iegādājas jebkuru no Interneta vietnes piedāvātājiem pakalpojumiem vai kursiem, no otras puses (abi kopā turpmāk saukti – Puses), noslēdz šo Distances līgumu (turpmāk – Līgumu). 

1.     Pakalpojumu pasūtīšanas, piegādes un apmaksas vispārīgie noteikumi

1.1.   Pārdevējs Interneta vietnē piedāvā dažāda veida digitālā satura pakalpojumus, kas pieejami Pārdevēja Interneta vietnē.

1.2.   Lai iegādātos Pakalpojumus, Pasūtītājam ir saistoši turpmāk minētie noteikumi:

1.2.1.     Pakalpojumu noformēšanu un pirkšanu (digitālā satura gadījumā arī saņemšanu) īsteno, veicot apmaksu ar maksājuma karti vai pārskaitījumu, šajā gadījumā Pārdevējs pēc pieprasījuma izraksta apmaksas rēķinu par pasūtītajiem pakalpojumiem. Veicot apmaksu ar pārskaitījumu, tā ir jāveic 24 stundu laikā no rēķina izrakstīšanas, vai arī pirms apmācības kursa sākuma, ja rēķins tiek izrakstīts vēlāk par 24 stundām līdz apmācību sākuma laikam.

1.2.2.     Pasūtītājs Interneta vietnē iepazīstas ar Pakalpojumu, tā aprakstu, un cenu, kā arī pats izvēlas sev interesējošo Pakalpojumu saskaņā ar tā nosaukumu, izklāstu un pieejamo apmācības laiku; Pasūtītājs veic klikšķi uz interesējošā Pakalpojuma nosaukuma, pēc kā Interneta vietnē tiek piedāvāts pakalpojuma apraksts ar Pakalpojuma būtisko informāciju. Pasūtītājs novērtē konkrētā Pakalpojuma piemērotību savām vajadzībām un iespējām; 

1.2.3.     ja Pasūtītājs vēlas iegādāties Pakalpojumu, jāveic klikšķis uz komandas “Pieteikties”, pēc kā Pasūtītājs var pabeigt izvēlētā Pakalpojuma iegādi; 

1.2.4.     lai pabeigtu jau izvēlēto Pakalpojuma iegādi, jāveic jauna profila reģistrācija portālā vai arī ir jāveic piereģistrēšanās jau izveidotajā profilā, pēc jauna profila reģistrēšanas vai arī pēc piereģistrēšanās portālā jāveic klikšķis “Pirkuma pabeigšana”, kur jābūt redzamai kopējā iepirkuma groza pirkuma summai; pirkuma brīdī tiek atspoguļota Pakalpojuma vienas vienības cena, daudzums un Pakalpojumu kopīgā visu vienību summa;

1.2.5.     ja Pasūtītājs vēlas iegādāties izvēlēto Pakalpojumu, jāklikšķina “Pirkuma pabeigšana”. Informācija par personas datu apstrādi attiecībā uz iesniegtajiem personas datiem ir iekļauta Pārdevēja privātuma politikā;

1.2.6.     pērkot jebkuru no digitālā satura pakalpojumiem, Pasūtītājs var veikt apmaksu ar maksājuma karti vai pārskaitījumu. Ja Pasūtītājs izvēlas veikt apmaksu ar maksājuma karti, Pasūtītājs e-pastā saņems maksājuma kvīti, bet ja apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu, tad e-pastā tiek nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā rēķinā norādītajā laikā.

1.2.7.     Pasūtītājs drīkst izmantot iegādātos Pakalpojumus tikai savām individuālajām vajadzībām, ir aizliegts iegādātos Pakalpojumu nodot lietošanai citām personām. 

1.2.8.     iegādājoties Pakalpojumus Pasūtītājam iepriekš ir jāiepazīstas ar Pārdevēja distances līgumu un privātuma politiku, kas ir pieejama www.patiesagarderobe.lv vietnes galvenajā lapā apakšā.

1.2.9.     pēc apmaksas ar bankas karti piekļuve Pakalpojumam tiek sniegta uzreiz, tas notiek automātiski, savukārt, gadījumos, kad apmaksa notiek ar rēķina starpniecību, tad piekļuve Pakalpojumam tiek sniegta vienas darba dienas laikā no apmaksas saņemšanas.

1.2.10.  jebkura maksājuma pārtraukšanas gadījumā, apmaksas process jāsāk no jauna. Ja izvēloties apmaksas veidu rēķins nav apmaksāts noteiktajā datumā vai rēķins ir apmaksāts daļēji, tad tas tiek anulēts un Pakalpojuma iegāde jāsāk no jauna. Ja rēķins tiks apmaksāts pēc tā anulēšanas, apmaksātās summas izmantošanai sazināsimies ar Pasūtītāju.

1.2.11.  Veicot apmaksu ar maksājuma karti, uz Pasūtītāja e-pasta adresi tiek automātiski nosūtīts rēķins PDF formāta datnē, kurā būs iekļauta tā informācija, kas tika norādīta aizpildot formu sadaļā “Apstiprināt un maksāt". 

 

2.     Digitālā satura piegādes atsevišķie noteikumi

2.1.   Pēc Pakalpojuma apmaksas, Pasūtītājs neiegūst savā valdījumā apmācību programmas datni, bet tikai tiesības noskatīties lekcijas un lejupielādēt pieejamos izdales materiālus. 

2.2.    Pēc Pakalpojuma apmaksas, Pasūtītajam ir pieejams iegādātais Pakalpojums visu apmācības norises laiku, kā arī atrunāto periodu pēc apmācības beigām. Periods, cik ilgi ir pieejama apmācība pēc tās iegādes, ir atrunāts iegādes brīdī un par šo periodu Pārdevējs izlemj vienpersonīgi. Pārdevējs nemaina lietošanas periodu pēc Pakalpojuma iegādes.

2.3.   Pēc Pakalpojuma lietošanas perioda beigām Pakalpojums automātiski tiek noslēgts un vairs nav pieejams Pasūtītājam.

 

3.     Pušu tiesības un pienākumi

3.1.   Pasūtītājs apņemas: 

3.1.1.     Pirms katra pasūtījuma veikšanas iepazīties ar Interneta vietnes Distances līguma noteikumiem un Privātuma politiku;

3.1.2.     noformējot jebkuru Pakalpojuma pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt Pakalpojumu pilnā apmērā un sagatavot rēķinu; 

3.1.3.     savlaicīgi apmaksāt Pakalpojumu saskaņā rēķinā norādīto apmaksas termiņu un noteikumiem; 

3.1.4.     izmantot saņemtos mācību materiālus vai digitālos materiālus tikai Pasūtītāja komercdarbības vajadzībām un nenodot tos trešajām personām;

3.1.5.     Pasūtītājam ir tiesības uz to, ka bankas pārskaitījuma gadījumā apmaksu viņa labā veic cita fiziskā vai juridiskā persona, taču apmaksas informācijas laukā jābūt iekļautai informācijai par rēķina numuru. 

 

3.2.   Pasūtītājam ir tiesības: 

3.2.1.     saņemt Pakalpojumu atbilstoši veiktajam Pakalpojuma aprakstam un prasībām;

3.2.2.     neskaidrību gadījumā par Pakalpojuma sniegšanu vērsties pie Pakalpojuma sniedzēja ar jautājumiem, rakstot uz e-pastu [email protected]

3.2.3.     izmantot šajā Līgumā noteiktās Pasūtītāja iespējas. 

 

3.3.   Pārdevējs apņemas: 

3.3.1.     izpildīt Pakalpojumu un iesniegt Pasūtītājam informāciju, materiālus vai digitālos materiālus, kas paredzēti izvēlētā Pakalpojuma saturā, saskaņā ar Pakalpojuma aprakstu; 

3.3.2.     sniegt pilnīgu informāciju par Pakalpojumu; 

3.3.3.     savlaicīgi informēt (arī elektroniski) Pasūtītāju par Pakalpojuma pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja Pakalpojuma pasūtījuma izpildes laikā mainās Pakalpojuma izpildes termiņi vai Pakalpojuma sniegšanas vieta; 

3.3.4.     izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par saņemto Pakalpojumu un sniegt Pasūtītājam rakstisku atbildi pēc būtības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām; 

3.3.5.     ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā. 

 

3.4.   Pārdevējam ir tiesības: 

3.4.1.     pēc Pakalpojuma pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā, izmantojot norādītos kontaktus, sazināties ar Pasūtītāju, lai precizētu Pakalpojuma pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Pakalpojumu vai Pasūtītāju; 

3.4.2.     neuzsākt Pakalpojuma pasūtījuma izpildi un nepielaist pie apmācībām Pasūtītāju, ja nav saņemta Pakalpojuma apmaksa saskaņā ar noteikumiem par dalību apmācībā un noteikumiem par digitālo saturu; 

3.4.3.     mainīt apmācību norises datumus, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju; 

3.4.4.     pārtraukt iespēju noformēt pieteikumus izsludinātājam Pakalpojumam, ja apmācību vietu skaits ir ierobežots. Ierobežotu vietu skaita gadījumā sniegt Pakalpojumu Pasūtītājiem Pakalpojuma apmaksas datumu secībā. 

 

4.     Pretenziju izskatīšanas kārtība

4.1.   Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti, Pasūtītājam jāvēršas pie Pārdevēja ar attiecīgu rakstiski noformētu iesniegumu, to nosūtot ar ierakstītu vēstuli uz Pārdevēja juridisko adresi vai e-pasta adresi, pretenziju parakstot ar elektronisko parakstu.

4.2.   Pārdevējs 10 (desmit) dienu laikā izskata saņemto pretenziju un gadījumā, ja Pārdevējs atzīst atbilstoši Līguma 4.1.punktam iesniegto Pasūtītāja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs 1 (viena) mēneša laikā no minētās pretenzijas saņemšanas dienas veic visas nepieciešamās darbības, lai Pasūtītāja pretenzijā minētos iebildumus novērstu.

4.3.   Pārdevējs atbild arī uz neparakstītu iesniegumu pēc būtības (piemēram, e-pasta formā vai telefoniski), taču šādā gadījumā netiek izsniegti personas dati, netiek noformēts pieteikums dalības maksas atmaksai vai citi personīgi risināmi jautājumi.

 

5.     Atbildība un strīdu izšķiršana

5.1.   Pusēm izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam, pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu rezultātā (piemēram, Pasūtītājam tiek atslēgts interneta tīkls vai tml). 

5.2.   Pārdevējs nav atbildīgs par nosūtīto mācību materiālu vai digitālā satura nesaņemšanu laikā, pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies Pasūtītāja sakaru, neatbilstošu iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ (t.sk. datorvīrusi), laika zonu starpību, pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē Pasūtītāja pusē vai jebkādu citu apstākļu rezultātā, kas ir ārpus Pakalpojuma sniedzēja gribas un kontroles.

5.3.   Pārdevējs neatbild un negarantē par Pakalpojuma atbilstību jebkādām Pasūtītāja subjektīvajām vēlmēm vai izmantošanas mērķiem. Pārdevējs neatbild, ja Pasūtītājs savas tiesības neizmanto vai izmanto neatbilstoši. 

5.4.   Puses atbild viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vainīgās Puses ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ. Zaudējumu esamība jāpierāda Pusei, kura pieprasa tos atlīdzināt. Visos gadījumos Pakalpojuma sniedzēja atbildība nepārsniedz Pasūtītāja samaksāto naudas summu Pārdevējam konkrētā Pakalpojuma ietvaros. 

5.5.   Jebkuru strīdu vai nesaskaņu, kas starp Pusēm var rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses vienojas risināt savstarpēju sarunu ceļā. 

5.6.   Gadījumā, ja strīds 60 (sešdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem var tikt nodots izšķiršanai tiesā.

5.7.   Ja Pārdevējs atzīst Pasūtītāja iesniegto sūdzību par nepamatotu, savukārt Pasūtītājs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, vai arī Pasūtītāju neapmierina Pakalpojuma sniedzēja piedāvātais strīda risinājums, Pasūtītājs var vērsties pret Pārdevēju Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

6.     Atteikuma tiesības

6.1.   Par pakalpojuma norises laiku tiek uzskatīts apmācību periods. Pakalpojuma norises laiks beidzas brīdī, kad Pasūtītājam tiek sniegta piekļuve pēdējam apmācību materiālam, vai apmācību dienai.

6.2.   Pakalpojumam, kura norises laiks ir ilgāks par 14 dienām, Pasūtītājam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no iegādātā pakalpojuma, uzrakstot e-pastu uz [email protected]

6.3.   Pasūtītājam pēc atteikuma uzrakstīšanas Pārdevējs atgriež pilnu apmaksāto summu, saskaņā ar rēķinā norādīto un uz to pašu maksājuma kontu, no kura tika veikta apmaksa.

6.4.   Gadījumos, ja apmācības periods ir īsāks par 14 dienām, Pasūtītājam nav tiesību izmantot atteikuma tiesības likuma noteiktajā kārtībā, attiecīgi šajā gadījumā nauda par sniegto Pakalpojumu netiek atgriezta.

 

7.     Citi noteikumi

7.1.    Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pasūtītājs atbilstoši Līguma noteikumiem ir veicis Pakalpojuma pasūtījumu un Pasūtītājam ir nosūtīts rēķins (vai arī veikta apmaksa ar maksājuma karti). Līgums ir noslēgts uz laiku līdz pušu saistību izpildei. 

7.2.   Pasūtītājs, veicot pirkumu piekrīt Līguma noteikumiem un iepazīstas ar Līgumu pirms pirkuma veikšanas, ar ko apliecina, ka visi Līguma noteikumi viņam ir skaidri saprotami, un uzņemas tos pildīt pilnā apjomā. 

7.3.   Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt noteikumus, tos publicējot Interneta vietnes sadaļā. Pasūtītājam tiek piemērota to noteikumu redakcija, kas ir spēkā Pakalpojumu noformēšanas uzsākšanas brīdī.

7.4.   Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadīsies no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.5.   Gadījumā, ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.